Sketch the Change 2019

Zajímá vás jak navrhovat udržitelné produkty a co znamená cirkulární design? Proč by ekonomové, designéři a politici měli spolupracovat? Jaké jsou hlavní výzvy v módním průmyslu a jak se s nimi vypořádáme? Jaký potenciál mají houby, řasy a bakterie v designu a architektuře? Měli by architekti reagovat na klimatické změny? Mohou domy sloužit jako materiálové banky?

Konference Sketch the Change! představí jak je možné aplikovat principy cirkulární ekonomiky v kreativním odvětví. Určena je především pro designéry, architekty a návrháře, protože oni jsou těmi, kteří mohou velmi výrazně ovlivnit podobu produktů, staveb či služeb budoucnosti.

Cirkulární ekonomika je slibný koncept, který poskytuje východisko z trvale neudržitelného modelu, ve kterém se naše společnost v současnosti nachází. Inspiraci čerpá z přírody, v níž vše neustále cirkuluje, procesy jsou maximálně efektivní a nedochází k vzniku odpadu. Každý organismus a materiál znovu nachází své uplatnění, přičemž prochází nikdy nekončící transformací. Cílem konference je pomoci českým tvůrcům prozkoumat potenciál tohoto konceptu a najít možnosti, jak ho zařadit do běžné praxe.

Konference poskytne mnoho informací a inspirativních podnětů formou přednášek a moderovaných diskuzí s českými i zahraničními odborníky a nabídne také prostor pro vzájemné setkávání. Sdílení know-how a mezioborové propojování je klíčové pro vytváření nových business modelů a vznik úspěšných projektů.

Součástí konference bude také pop-up výstava inovativních a udržitelných materiálů a uvedení nového tištěného vydání magazínu Material Times, které letos zkoumá problematiku společného životního prostoru a sítí vztahů, které v něm vznikají a zanikají. Redakce magazínu se zabývá konkrétními příklady vazeb mezi lidmi, materiály, věcmi a organismy.

Spolupořadatelem akce je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a vzniká za odborné podpory Institutu cirkulární ekonomiky. Hlavním mediálním partnerem je magazín Material Times.

Program konference
9:30 – 18:00

9:00 Registrace

9:30 Zahájení

• Lucie Havlová, Tomáš Hendrych, Happy Materials
• Jiří Pelcl, designér
• Tereza Anderlová, matériO Prague

9:50 Closing the Loop – Úvod do cirkulární ekonomiky

• Lineární vs. cirkulární model – Ilektra Kouloumpi, Circle Economy
• Cirkulární scan Prahy – Soňa Jonášová, INCIEN
• Posuzování životního cyklu materiálů – Vladimír Kočí, VŠCHT
• Design for Sustainability – Eliška Skarolková, designér
• Příležitosti cirkulární ekonomiky – Cyril Klepek, Direct People, Cyrkl
• Koncept „Precycle“ – Hynek Balík & Filip Streit, MIWA
• Challenge accepted – Eliška Knotková, matériO Prague

11:40 Oběd

12:35 Future-proof Materials – Materiálové inovace pro design a architekturu

• Krátké prezentace ve stylu PechaKucha a následný diskuzní panel moderovaný Ilektrou Kouloumpi. Materiály z pohledu udržitelnosti, etiky a cirkulární ekonomiky.

○ New Material Award – Ellen Zoete
○ Forz Glaze – Daria Biryukova
○ RE3 glass – Telesilla Bristogianni
○ Blood Related – Basse Stittgen
○ Brokis Glass – Irena Czepcová
○ Malai – Zuzana Gombošová
○ Hydal – Vlaďka Matušková

14:05 Redesigning Fashion’s Future – Cirkularita a módní průmysl

• Udržitelnost a její výzvy v módě – Kamila Boudová, SLOU Days
• Future, Fashion, Economics – Alex Vogt, Kern Consulting (TBC)
• Textile Mountain, Lenka Vacková
• Merino Recycle – Tereza Rosalie Kladošová, módní návrhářka
• OffCuts – Maria Nina Václavková, designérka obuvi

15:00 Coffee Break

15:25 Udržitelná architektura: High-tech & Low-tech přístupy

• Udržitelné a inovativní řešení v architektuře – Adam Havel, matériO Prague
• Architektura reagující na klimatické změny – Vojtěch Lekeš, Next Institute
• Cirkulární architektura – Adam Rujbr, ARA
• Budování udržitelné komunity – Dominik Saitl, architekt
• Role vesnice v 21. století – Miroslav Cikán, MCA studio

17:00 Křest Material Times

• Deep Talk diskuze s umělcem Krištofem Kinterou
• Moderuje Tereza Lišková, šéfredaktorka Material Times

Pohoštění a networking


Konferencí provede Daniela Písařovicová.

Na konferenci bude zajištěno oboustranné tlumočení (ČJ-AJ).

Partnery akce jsou IPR Praha, Het Nieuwe Instituut, Nizozemské velvyslanectví v České republice, Institut cirkulární ekonomiky, Neonyt, Brokis, H&M a Material Times.

Are you interested in designing sustainable products and knowing what it means circular design? Why should economists, designers and politicians work together? What are the key challenges facing the fashion industry and how can we deal with them? What is the potential of fungi, algae and bacteria in design and architecture? Should architects respond to climate change? Can homes serve as future material banks?

Conference Sketch the Change! will introduce how to use principles of circular economy in the creative field. It targets primarily designers, architects and manufacturers, as they are the one who shape the future of products, buildings and services around us.

Circular economy is a promising concept that provides a way out of the permanently unsustainable model in which our society currently finds itself. It draws inspiration from nature, where everything is constantly circulating, processes are most effective and no waste is generated. Every organism and material is utilized repeatedly, thus undergoing never-ending transformation. The aim of the conference is to help creative people explore the potential of this concept and find ways to incorporate it into their everyday practice.

The conference will be a source of valuable information and inspiration in the form of lectures and guided discussions with both Czech and foreign experts. Time is also set aside for networking. Sharing know-how and establishing interdisciplinary cooperation is key to creating new business models and launching successful projects.

There will be also a pop-up exhibition of innovative & sustainable materials and a new printed edition of the Material Times magazine will be launched. The new publication will focus on issues of our shared living environment and present concrete examples of links among people, materials, things, and organisms.

The co-organiser of the event is the Prague Institute of Planning and Development, with the professional support of the Institute of Circular Economy. The key media partner is Material Times.

Conference’s Agenda
9:30AM- 6:00PM

9:00AM Registration

9:30AM Opening Remarks

• Lucie Havlová, Tomáš Hendrych, Happy Materials
• Jiří Pelcl, designer
• Tereza Anderlová, matériO Prague

9:50AM Closing the Loop – Introduction to Circular Economy

• Linear vs. Circular Model – Ilektra Kouloumpi, Circle Economy
• Circular Scan of Prague – Soňa Jonášová, INCIEN
• Life-cycle Assessment – Vladimír Kočí, University of Chemistry and Technology in Prague
• Design for Sustainability – Eliška Skarolková, designer
• Opportunities Offered by the Circular Economy – Cyril Klepek, Direct People, Cyrkl
• Precycle Concept – Hynek Balík & Filip Streit, MIWA
• Challenge Accepted – Eliška Knotková, matériO Prague

11:40AM Lunch

12:35AM Future-proof Materials

• Short presentations in PechaKucha style followed by a discussion panel moderated by Ilektra Kouloumpi. Materials from the perspective of sustainability, ethics and the circular economy.

○ New Material Award – Ellen Zoete
○ Forz Glaze – Daria Biryukova
○ RE3 Glass – Telesilla Bristogianni
○ Blood Related – Basse Stittgen
○ Brokis Glass – Irena Czepcová
○ Malai – Zuzana Gombošová
○ Hydal – Vlaďka Matušková

2:05PM Redesigning Fashion’s Future

• Sustainability and its Challenges in the Fashion Industry – Kamila Boudová, SLOU Days
• Future, Fashion, Economics – Alex Vogt, Kern Consulting (TBC)
• Textile Mountain, Lenka Vacková
• Merino Recycle – Tereza Rosalie Kladošová, Fashion designer
• OffCuts – Maria Nina Václavková, Footwear designer

3:00PM Coffee Break

3:25PM Sustainable Architecture: High-tech & Low-tech Solutions

• Sustainable and Innovative Approaches in Architecture – Adam Havel, matériO Prague
• Architecture Responding to Climate Change – Vojtěch Lekeš, Next Institute
• Circular Architecture – Adam Rujbr, ARA
• Building Sustainable Community – Dominik Saitl, Architect
• The Role of Village in the 21. Century – Miroslav Cikán, MCA studio

5:00PM Material Times Launch

• Deep Talk Discussion with artist Krištof Kintera
• Moderated by Tereza Lišková, Editor-in-Chief Material Times

Refreshments & Networking


The conferenced will be chaired by Daniela Písařovicová.

The conference will be simultaneously translated (CZE-EN).

Partners of the event are Prague Institute of Planning and Development, Het Nieuwe Instituut, Embassy of the Netherlands in the Czech Republic, INCIEN, Neonyt, Brokis, H&M a Material Times.

Přejít nahoru